Vedtægter for Ringe Badminton Club

 


 


§1                       Foreningens navn er RINGE BADMINTON CLUB. Stiftet den 1. maj 1977. Hjemsted er Ringe kommune

 

§2                       Foreningens formål er ved badminton og anden kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§3                       Foreningen er gennem Badminton Fyn medlem af Badminton Danmark samt tilsluttet DGI Fyn og derigennem DGI og dermed undergivet disse sammenslutningers bestemmelser.

 

§4                       1. Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret, når de vedkender sig herværende vedtægter. (Unge under 18 år tegnes ved forældrenes underskrift).

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§5                       1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

2. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 3 i ulige år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, overtager 1. suppleanten mandatet for resten af mandatets valgperiode.

3. Der vælges en 1. suppleant, som er på valg hvert år.

4. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

 

§6                       Foreningens kontingent forelægges af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§7                       1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtel­ser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§8                       1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i august måned. Generalforsamlingen annonceres med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

3. Kun fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. (Alle aktive har taleret).

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræver vedtagelse af forslag om udelukkelse af et medlem - eller ændring af disse vedtægter - mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§9                       På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.      Valg af dirigent

2.      Aflæggelse af beretninger

3.      Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.      Behandling af forslag

5.      Forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent

6.      Valg af:

a.      Bestyrelsesmedlemmer

b.      Suppleanter

c.      Revisorer - For at kunne udøve revisorhvervet, skal man på revisionstidspunktet være medlem.

7.      Eventuelt

 

§10                     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§11                     Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§12                     Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, samt foretager nedsættelse af udvalg.

 

§13                     Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.

 

§14                     Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde.

 

§15                     Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni og senest 8 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregn­skab og status til revisorerne.

 

§16                     1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. I tilfælde af klubbens opløsning overdrages dens aktiver til Fyns Badminton Kreds til benyttelse af eventuel senere etablering af en badmintonklub i Ringe.

 

Således vedtaget den 27. maj 2020 

 

Sponsorer